AUP - Gaelscoil Mhachan

Mhachan
Gaelscoil
021-4357688 info@gsmhachan.com
Go to content
 
Cód iompraíochta do chur chuige inghlactha an Idirlín
Gaelscoil Mhachan 2021

Aidhm
Tá sé mar aidhm againn go mbainfidh na páistí tairbhe as deiseanna oideachasúla agus iad ag úsáid an idirlíón go sábhailte agus go héifeachtach. Is deis agus pribhléid é a úsáid an idirlon ar scoil. Má tá fadhb lena húsáíd is féidir an pribhléid a bhaint agus /nó smachtbhannaí a fhíórchur.
Má usáideann páiste an t-idirlíón i nGaelscoil Mhachan, tá sé intuigthe go nglacann siad leis an bpolasaí seo, ach má scríóbhann tuismitheoir nó caomhnóir nach  bhfuil cead ag an páiste dul ar an idirlíón ar scoil.
Bhí an leagan seo cruthaithe ar an 7ú Márta 2007 ag an bhfoireann scoile comhordaithe ag Máire Ní Bhrolcháin agus athbhreithnithe ar an 23ú Samhain ag  Ide Ní Dhubháin agus Máire Ní Bhrolcháin.
Stratéis Scoile
Usáideann an scoil stratéisí éagsúla chun an tairbhe is mó foghlamtha a bhaint as an idirlón agus na páistí a chosaint ó bhaol chomh fada is gur féidir .
Go ginearálta
 • Beidh  duine fásta i gcónaí ag feitheoireacht ar seisiún ar an idirlion.
 • Usáideann an scoil bogearraí scatha no ríomhchóras chun iarracht a dhéanamh bac a chur ar ábhar míchuí sa súíomh scoile .
 • Déanann an scoil monatóireacht ar usáid ne hidirlíne le linn am scoile.
 • Bíonn inseirbhís ar fáil don fhoireann scoile ,do pháistí agus do thuismitheoirí (ar usáid na hidirlíne) ar an idirlíón.
 • Níl cead uaslódaíl nó ioslódaíl a dhéanamh ar bogearraí míchuí.
 • Usáideann an scoil clár frithvireas atá nuashonraithe go rialta.
 • Bíonn feitheoireacht i gceist nuair a bhíonn teicneolaíocht in usáid, aipeanna, suíomhanna, cláracha.
 • Tá béásaíocht idirlíne tabhachtach i gcónaí agus ní cheart go ndéánfdh aon pháiste aon rud a tharraingeodh droch-cháil ar an scoil.
An Ghréasáin Domhanda
 • Níl cead ag daltaí nascleanúínt a dhéánamh go suíomhanna le ábhar gáirsiúil, neamhdhleathach nó inlochtaithe.
 • Úsáideann na páistí an idirlíon le haghaidh oideachas amháin.
 • Ba chear go mbeadh na páistí eolach ar cheist chóipcheart maidir le hoiliúint bunaithe ar an nGréasán.
 • Níl cead acu aon eolas pearsanta a dháileadh nó a fhoilsiú.
 • Is féidir leis an scoil monatóireacht a dhéanamh ar usáid idirlín in am scoile, ar ghníomhaíocht as an gnáth nó le haghaidh bainistíocht lionra .
Ríomhphost
 • Cé go bhfuil cuntas Google Workplace for Education ag na pásití ó rang 3 go 6, níl an ríomhphost curtha ar siúl dóibh. Má tá ríomhphost in úsaid ag na páistí, mar shampla nasc Meet in úsaíd le haghaidh Reading Buddies is iad ríomsheoladh scoile ceadaithe a bheidh in usaíd le feitheoireacht ón mhúínteoir.
 • Níl cead ag na daltaí aon ríómhphost a chur le haon ábhar gáirsiúil, clúmhillteach nó imeagleach nó aon ábhar a chuirfeadh isteach ar éinne.
 • Níl cead aon eolas pearsanta a chur, mar shampla uimhir gutháin nó graingrafanna , a bhaineann leo féin nó le héinne eile.
 • Níl cead buaileadh le héinne tar éis aithne a chur orthu ar an idirlíón amháin.
 • Caithfidh an páiste cead ón mhúinteoir a lorg, roimh ríomhphost a chur le ceangaltán, nó ceann a oscailt le ceangaltán.
Comhrá athsheachadta idirlín
 • Níl cead ag na páistí bealach isteach chuig seomraí comhra, nó foram díospóireachta nó aon foirm cumarsáide lectreonaice nach bhfuil ceadaithe ag an scoil.
 • Má tá cead acu bealach isteach chuig foram, bíonn feitheoireacht i gceist ó mhúinteoir.
 • Úsáideann ne páistí ainmneacha an usáideora ionas nach mbeidh féiniúlacht phearsanta nochta.
 • Níl cead buaileadh le héinne tar éis aithne a chur orthu ó chomhrá athsheachadtha idirlín amháin.
Suíomh gréasáin scoile
nó aon mheán shóisialta mar Facebook( Meta)
nó aon mheán sóisialta eile atá ag an scoil
 • Beidh seans ag na daltaí tionscnaimh, ealaín nó obair scoile ar an nGréasán Domhanda.
 • Beidh múinteoir mar chomhordaitheoir ar foilseacháin na hoibre seo.
 • Beidh comhthéacs oideachasúíl le haon obair ar an suíomh scoile le fógra faoi chóipcheart ag rá nach bhfuil cead aon obair a chóipeáil gan cead scríófa a fháil.
 • Ni bheidh griangrafanna digiteach, fístéip nó gearrthóga fuaime de pháisí aonair ar an suíomh scoile . Is féidir griangrafanna digiteach, fístéip nó ghearrthóga fuaime de ghrúpaí a chur ar an suíomh scoile .B’fhéidir go mbeadh pasfhocal ar ghearrthóg físe.
 • Ni bheidh aon eolas pearsanta a bhaineann le páiste ar an suíomh.
 • Ní cheart aon chlibeáil nó aon trácht le ainm a chur le haon póstálacha.
 • Is leis an páiste féin an chóipcheart ar aon obair foilsithe.
Cianfhoghlaim
 • Tá naíonáin go rang a dó ag úsáid ClassDojo, chuireann an múinteoir ranga an ghrúpa le chéile . Cuireann sí/sé cuireadh don príomhoide , na hóide achmhainne agus cuntóirí  atá ag obair leis an rang.
 • Tá rang a 3 go 6 ag úsáid Google Classroom. Tá an rang curtha le chéile ón Admin ( oideachas86@gaelscoilmhachan.org ag Máire Ní Bhrolcháin agus cuireann sí na múinteoirí agus cuntóirí atá ag obair leis an rang isteach. Tógann an múinteoir úinéaracht ar an rang ansin. Tá Google cuntas ag na páistí agus is féidir leo siniú isteach i Google Classroom . Is féidir leis an príomhoide monatóireacht a dhéanamh ar na ranganna seo tríd an cuntas admin. Is féidir cuireadh a chur chuig na tuismitheoirí , faigheann siad teachtaireachtaí.
páiste
 • Caithfidh na páistí obair oiriúnach a chur, Caithfidh tuismitheoir/caomhnóir féachaint ar an obair roimh é a chur.
 • Úsáid focail cineálta agus cáirdiúil i gconaí.
 • Níl cead aon taifead nó griangraf a thógáil d’aon Zoom nó Meet nó fístéíp, garrthóg fuaime .
 • Tá na rialacha ranga agus scoile i bhfeidhm ar líne freisin.
 • Caithfidh an páiste spás ciúin gan aon seachmall timpeall.
 • Usáid an cnaipe tosta ag dul isteach sa Zoom/Meet.
 • Caithfidh an páiste a lámh a chur suas mar a chuirfeadh sé/sí sa raang.
 • Labhróidh an páiste ina gnáth guth  agus úsáid focail cineálta agus cáirdiúil.
 • Taispeánfaidh an páiste meas , trí bheith ag éisteacht le héinne ag labhairt.
 • Caithfidh an páiste bheith gléasta i slí oiriúinach .
 • Caithfidh an páiste bheith in am.


tuismitheoir/caomhnóir

 • Caithfidh an tuismitheoir/caomhnóir feitheoireacht a dhéánamh ar an páiste ar line.
 • Caithfidh an tuismitheoir/caomhnóir féachaint ar aon rud a chuireann an páiste chuig an scoil chun bheith cinnte nach bhfuil sé míoirunach.
 • Caithfidh an tuismitheoir labhair leis an páiste go rialta faoi bheith sabháilte ar líne.
 • Níl cead griangraf nó taifead a dhéanamh ar an seisiún ar líne .
 • Caithfidh an  ríomhphost tuismitheora ceart bheith ag an scoil.
 • Is é príomhaidhm ná an teangmháil a choimeád leis an scoil agus an teaghlaigh. Caithfidh an tuismitheoir bheith dearfach agus tacaíocht a thabhairt don pháiste.
 • Déan cinnte go bhfuil an cnaipe tosta ar siúil.
 • Má tá an tuismitheoir ag iarraidh dul isteach i gcruinniu Zoom/Meet , déan cinnte gur féidir linn d’ ainm a fheiceáil ar do chuntas . Ní ligfidh an ball foirne isteach aon chuntas nach n-athníonn siad.
 • Níl cead an nasc a chur ar aghaidh d’éinne.
 • Déan cinnte go bhfuil do pháiste in am , déan iarracht bheith ann 5 nóiméad roimh ré , tabharfaidh sé sin am don bhall foirne an tusmitheoir a ligint isteach.
 • Ba cheart go mbeadh an pásite compóradach leis an córas roimh ré, bheith in ann an cnaipe tosta a húsaíd mar shampla.
 • Ba cheart éadaí oiriúnach a chaitheamh.
 • Ba cheart culra oiriúnach a bheith ann, áit ciuin oiriúnach.. Is féidir léamh faoi GDPR ar suíomhanna Zoom< ClasDojo agus Google.


Má bhristear aon riail , is féidir leis an scoil an teangmháil sin a chur ar ceall. Is féidir an duine/daoine a bhaint ón seisiúin nó is féidir an seisiún a chríochniú. Sna cásanna sin beidh an scoil i dteangmháil leis an tuismitheoir,caomhnóir.

Cumarsáid fóirne
 • Cuirfidh an ball fóirne aon ríomhphost chuig info@gsmhachan.com le bcc in usáid do na tuismitheoirí.
 • Úsáidfaidh an ball foirne an ríómhphost scoile ainm@gaelscoilmhachan.org i gcónaí , níl cead ríomhphost pearsanta a usáid
 • Beidh an uimhir faoi cheilt , má tá an ball fóirne ag cur glaoch ar a fón fein. Cuirfidh an ball fóirne ríomhphost leis an am don glaoch ag míniú go mbeidh an uimhir clúdaithe sa ghlaoch. Níl cead cuntas Whatsapp , Viber , Signal agus ar uile féin a úsáid.
 • Usáidfear an Zoom / Meet do chruinnithe ranga. Caithfidh an tuismitheoir/caomhnóir bheith in aon chomhrá Zoom/Meet .

Reachtaíócht
Leanann an scoil aon reachtaíocht reatha.
Smachtbhannaí
Má bhíonn aon mí-úsaíd idirlín, tiocfaidh an Cód Dea Iompar i bhfeidhm, rogha scríofa, pribhléidí a bhaint, agus beidh fionraíocht nó díbirt i gceist i ndroch-chásanna . Is féidir aon gníomhaíóchtaí mídleathach a thuiairisciú chuig an t-údarás cuí.
 
Uimhir rolla 19908K
 
use policy is to ensure that pupils will benefit from learning opportunities offered by the school’s internet resources in a safe and effective manner.Internet use and access is considered a school resource and privilege. Therefore if the school Acceptable Use Policy is not adhered to , this privilege will be withdrawn and appropriate sanctions will be imposed.
A student’s use of the Internet within the school signifies their acceptance of the A.U.P. unless a parent or guardian informs the school in writing that they do not give permission for the student to use the internet within the school.
This version of the A.U.P. was created on the 7th of March 2007 by the staff of Gaelscoil Mhachan coordinated by Máire Ní Bhrolcháin and updated in November 2021 by  Ide Ní Dhubhain and Máire NÍ Bhrolcháin .
School’s strategy
The school will employ a number of strategies in order to maximise learning opportunities and reduce risks associated with the Internet . These strategies are as follows:
General
 • An adult will always supervise internet sessions.
 • Filtering software and/or appropriate systems will be used in order to minimise the risk of exposure to inappropriate material in the school setting.
 • The school will regularly monitor pupils’ internet usage during school hours.
 • Students and teachers will be provided with the training in the area of internet usage . Parents will be directed to training on the use of the internet .
 • Uploading and downloading of non-approved software is forbidden.
 • Virus protection software will be used and updated on a regular basis.
 • The use of apps, programs and sites require a teacher’s permission and supervision.
 • Students will observe good netiquette ( etiquette on the internet) at all times and will not undertake any actions that may bring the school into disrepute.
World Wide Web
 • Students will not visit internet sites that contain obscene , illegal, hateful or otherwise objectionable material.
 • Students will use the internet for educational purposes only.
 • Students will be familiar with copyright issues relating to online learning.
 • Students will never disclose or publicise personal information.
 • Students will be aware that any  usage during school hours, including distributing or receiving information, school related or personal, may be monitored for unusual activity, security and/or network management reasons.
Email
 • Although the students  have Google Accounts , they do not have email activated . If email is used , for example to use a Meet link , they will use approved school email accounts under supervision by or with permission from a teacher.
 • Students are not permitted to send or receive any material that is illegal, obscene , defamatory or that is intended to annoy or intimidate another person.
 • Students are not permitted to reveal their own or other people’s personal details, such as addresses or telephone numbers or pictures.
 • Students are forbidden to arrange a face to face meeting with someone they only know through the internet or emails .
 • Students will note that sending or receiving email attachments is subject to permission from their teacher.
Internet chat
 • Students will only have access to chat rooms , discussion forums and other electronic communication forums that have been approved by the school.
 • Chat rooms, discussion forums and other electronic communication forums will only be used for educational purposes and will always be supervised.
 • Usernames will be used to avoid disclosure of identity.
 • Face to face meetings with someone organised via internet chat are forbidden.
School website and social media
 • Pupils may be given the option to publish projects, artwork or schoolwork on the world wide web.
 • A teacher will coordinate the publication of student work.
 • Pupil’s work will appear in an educational context with an educational context with a copyright notice prohibiting the copying of such work without express permission.
 • Digital photographs , video or audio recordings of individual students will not be published on the school website . Instead photographs, audio and video recordings will focus on group activities . video clips may be password protected .
 • Personal pupil information including home address and contact details will be omitted from school web pages.
 • Pupils will continue to own the copyright on any work published .
Remote learning
 • Junior infants to second class are using ClassDojo . The class teacher puts their own class together and invites the principal , SET and SNAs who work with the class.
 • 3rd to 6th class are using  Google Classroom. The classes are put together by the Admin ( oideachas86@gaelscoilmhachan.org account) Máire Ní Bhrolcháin ,the class teacher , SET and SNAs working with the class are added .The class teacher takes ownership of the class .The children have google accounts and sign into Google Classroom. The principal can monitor the classrooms through the admin account. Parents can be added to the page , they then receive notifications .
 • The children are expected to send appropriate work.Parents should check the work before it is sent.
 • KInd and friendly words should always be used.
 • No pictures or recording of any Zoom or Meet should be taken.
 • Class rules and school rules apply to online sessions.
 • The child should set up their device in a quiet place with no distractions .
 • The child should be muted entering a Zoom or Meet.
 • The child should use the raise hand function as they would raise their hand in class.
 • The student should speak in their normal speaking voice using kind and friendly words.
 • The child shows respect by listening to others when they are speaking.
 • The child should be dressed appropriately.
 • The child should be on time.


parent/guardians

 • It is the responsibility of the parent/guardian  to ensure that the child is supervised online.
 • The parent/guardian should check to make sure that that child is sending appropriate work.
 • The parent/guardian should revise online safety measures with the child.
 • Under no circumstances should pictures or recordings of the session be made.
 • The parent/guardian should ensure that the school has the correct email address so that the parent can join apps or meetings.
 • The primary aim of online meetings is to maintain the communication with the school . The parent/guardian should be encouraging the child to listen and enjoy the experience.
 • The mute button needs to be on when entering the meeting.
 • Parents/guardians should make sure they are identified when entering the meeting. The staff member letting parents into the meeting will not let any account in that they cannot identify.
 • The meeting link may not be shared.
 • The parent/guardian should enter the meeting five minutes before to give the staff member time to verify the account.
 • The child should be familiarised with the software before the meeting so that they can confidently participate in the meeting.
 • Appropriate clothing should be worn.
 • An appropriate background/ setting should be chosen. There is more information on GDPR on the sites for Zoom and Meet.

Staff communication
 • Staff members will send all emails to  info@gsmhachan.com and bcc the parent emails.
 • Staff members will only use the school email theirname@gaelscoilmhachan.org . If using their own phone the staff member must hide their number. The should email the parent/guardian to let them know that they will receive a call from a private number or no caller i.d. This call will  be at a specified time. Staff members are not allowed to use their own messaging service to contact parents/guardians, e.g Whatsapp, Viber, Messenger, Signal etc
 • When Zoom or Meet are used for class meetings , the child’s parent/guardian must be present .Legislation
The school adheres to all current legislation.
Sanctions
MIsuse of the internet may result in disciplinary action ( as outlined in theGood Behaviour policy) including written warnings , the withdrawal of access privileges and, in extreme cases suspension or expulsion . The school also reserves the right to report any illegal activities to the appropriate authorities.

Aguisín don Pholasaí Cód iompraíochta do chur chuige inghlactha an Idirlín
Cianfhoghlaim

Appendix to AUP
Remote Learning 2020 2021


Is scoil G Suite sinne anois.  Tá ríomhphost scoile ag gach ball fóirne.Usáidimid an ríomhphost    ainm@gaelscoilmhachan.org anois do ghnó scoile, teachtaireachtaí scoile, fograí agus teangmháíl le tuismitheoirí . Ní ceart é a usáid do gno nach mbaineann leis an scoil.Ní ríomhphost pearsanta é. Is féidir leis an scoil é a bhaint nuair a fhágann an ball fóirne an scoil agus is féidir é a chur a chodladh do tréimhsí saoire freisin.
 
We are a GSuite for Education school. Every staff member has a school email   name@ gaelscoilmhachan.org. This is for school business, emails, messages, announcements and communication with parents. It is not for personal use and can be “slept” or removed if the staff member leaves the school or is on leave.

 
Tá Google Classroom in usáid ó rang a 3 go 6. Cé go bhfuil  cúntas ag na páistí a fhéachann cosúil le ríomhphost , níl na páistí in ann ríomhphost  a chur nó a fháil. Is iad Google Classroom,  Docs and Drive agus Calendar na apps a bheidh ag gach páiste. Is feidir apps eile a chur ar fáil do ranganna más mian leis an múinteoir iad a usáid mar shampla Jamboard.
 
Third to sixth class are using Google Classroom. Although the children appear to have an email address, this account has not email activated, the children can neither receive nor send messages. Classroom, Docs and Drive and Calendar are the apps that all children will be able to use.Other apps for example  Jamboard can be released for children to use if requested by the teacher. Homework, project work and communication can be put on the page.

 
 rang naíonáin go rang a dó ag usáid ClassDojo . Cuireann an múinteoir an leathanach ranga le cheile iad féin agus is féidir obair bhaile , tascanna agus fógraí a chur air .
 
The infants to second class are using ClassDojo. The class page is set up by the class teacher. Homework, tasks and communication can be uploaded to this page.

 
Beidh na páistí ag cleachtadh conas an ardán a usáid agus beidh tascanna éasca curtha suas air. Is féidir tacaiocht a chur suas le haghaidh aon pháiste sa bhaile ag féinisliú de bharr droch riosca, ag fanacht ar torthaí nó tar éis teagmháil a bheith acu le cás.
 
The children will familiarise themselves with the platform they are using in school.  Their teacher will be posting simple assignments and can use the platform to support children at home, those who are at very high risk and those waiting for test results or having close contact with a positive case.
Back to content