AUP - Gaelscoil Mhachan

Mhachan
Gaelscoil
021-4357688 info@gsmhachan.com
Go to content
Gaelscoil Mhachan
Uimhir rolla 19908K
Márta 2007
The aim of this acceptable use policy is to ensure that pupils will benefit from learning opportunities offered by the school’s Internet resources in a safe and effective manner. Internet use and access is considered a school resource and privilege. Therefore, if the school Acceptable Use Policy is not adhered to, this privilege will be withdrawn and appropriate sanctions will be imposed.
A student’s use of the Internet within the school signifies their acceptance of the A.U.P. unless a parent or guardian informs the school in writing that they do not give permission for the student to use the Internet within the school.
This version of the A.U.P. was created on 7th of March 2007 by the staff of Gaelscoil Mhachan.
School’s Strategy
The school will employ a number of strategies in order to maximize learning opportunities and reduce risks associated with the Internet. These strategies are as follows:
General  
¨       An adult will always supervise Internet sessions.
¨       Filtering software and and/or equivalent systems will be used in order to minimize the risk of exposure to inappropriate material.
¨       The school will regularly monitor pupils’ Internet usage.
¨       Students and teachers will be provided with the training in the area of Internet usage.
¨       Uploading and downloading of non-approved software is forbidden.
¨       Virus protection software will be used and updated on a regular basis.
¨       The use of personal floppy disks and cd-roms requires a teacher’s permission and supervision.
¨       Students will observe good netiquette (etiquette on the Internet) at all times and will not undertake any actions that may bring the school into disrepute.
World Wide Web
o    Students will not visit Internet sites that contain obscene, illegal, hateful or otherwise objectionable materials.
o    Students will use the Internet for educational purposes only.
o    Students will be familiar with copyright issues relating to online learning.
o    Students will never disclose or publicize personal information.
o    Students will be aware that any usage, including distributing or receiving information, school related or personal, may be monitored for unusual activity, security and/or network management reasons.
Email
o    Students will use approved class email accounts under supervision by or permission from a teacher.
o    Students are not permitted to send or receive any material that is illegal, obscene, defamatory or that is intended to annoy or intimidate another person.
o    Students are not permitted to reveal their own or other people’s personal details, such as addresses or telephone numbers or pictures.
o    Students are forbidden to arrange a face-to-face meeting with someone they only know through the Internet or emails.
o    Students will note that sending and receiving email attachments is subject to permission from their teacher.
Internet Chat
o    Students will only have access to chat rooms, discussion forums or other electronic communication forums that have been approved by the school.
o    Chat rooms, discussion forums and other electronic communication forums will only be used for educational purposes and will always be supervised.
o    Usernames will be used to avoid disclosure of identity.
o    Face-to-face meetings with someone organized via Internet Chat are forbidden.
School website
o    Pupils may be given the option to publish projects, artwork or schoolwork on the World Wide Web.
o    A teacher will coordinate the publication of student work.
o    Pupils’ work will appear in an educational context with a copyright notice prohibiting the copying of such work without express written permission.
o    Digital photographs, video or audio clips of individual students will not be published on the school website. Instead photographs, audio and video clips will focus on group activities. Video clips may be password protected.
o    Personal pupil information including home address and contact details will be omitted from school web pages.
o    Pupils will continue to own the copyright on any work published.
Legislation
The school adheres to all current legislation.
Sanctions
Misuse of the Internet may result in disciplinary action, (as outlined in our Good Behaviour policy) including written warnings, the withdrawal of access privileges and, in extreme cases suspension or expulsion. The school also reserves the right to report any illegal activities to the appropriate authorities.   
Gaelscoil Mhachan
Uimhir rolla 19908K
Márta 2007
Aidhm
Tá sé mar aidhm againn go mbainfidh na páistí tairbhe as deiseanna oideachasúla  agus iad ag usáid an idirlíon go sábháilte agus  go héiféachtach .Is deis agus  pribhléid é usáid an tIdirlion ar scoil.Má tá fadhb lena húsáid , is féidir an pribhléid a bhaint agus /nó smachtbhannaí a fhiorchur.
          Má usáideann páiste an tIdirlíon i nGaelscoil Mhachan, tá sé intuigthe go nglacann siad leis an bpolasaí seo, ach má scríobhann tuismitheoir nó caomhnóir nach bhfuil cead ag an páiste dul ar an idirlíon ar scoil.
           Bhí an leagan seo cruthaithe ar an 7ú Márta 2007 ag foireann scoile na Gaelscoile, comhordaithe ag Máire Ní Bhrolchain.
Stratéis scoile
           Úsáideann an scoil stratéisí éagsúla chun an tairbhe is mó foghlamtha a bhaint as an Idirlíon agus na paistí  a chosaint ó bhaol chomh fada is gur féidir.
Go ginearálta
o    Beidh duine fásta i gcónaí ag feitheoireacht ar seisiúin ar an idirlíon.
o    Usáideann an scoil bogearraí scagadh nó ríomhchorais chun iarracht a dhéanamh bac a chur ar ábhar míchuí.
o    Déanann an scoil monatóireacht ar usáid an idirlín.
o    Bíonn inseirbhís ar fail don fhoireann scoile agus do na páistí ar an idirlíon.
o    Níl cead uaslódáil nó íoslódáil a dhéanamh ar bogearraí míchuí.
o    Usáideann an scoil clár frithvireas atá nuashonraithe go rialta.
o    Bíonn feitheoireacht i gceist nuair a bhíonn discéad flapach nó dlúthdhiosca cuimhne inléite amháin in úsáid.
o    Tá béasaíocht Idirlín tabhachtach i gcónaí agus ní cheart go ndéanfadh aon phaiste aon rud a tharraingeodh droch-cháil ar an scoil.
An Ghréasáin Dhomhanda
o    Níl cead ag daltaí  nascleanúint a dhéanamh go suíomhanna le ábhar gáirsiúil, neamhdhleathach nó inlochtaithe.
o    Úsáideann na paistí an tIdirlíon le haghaidh oideachas amhain.
o    Ba cheart go mbeadh na páistí eolach ar cheist chóipcheart maidir le hoiliúint bunaithe ar an nGréasán.
o    Níl cead acu aon eolas pearsanta a dháileadh nó a fhoilsiú.
o    Is féidir leis an scoil monatóireacht a dhéanamh ar aon usáid Idirlín , ar ghniomhaíocht  as an gnáth nó le haghaidh bainistíocht líonra.
Riomhphost
o    Má tá riomhphost in usáid ag na paistí , is iad riomhsheoladh ceadaithe a bheidh in úsaid le feitheoireacht ón mhúinteoir.
o    Níl cead ag na daltaí aon ríomhphost a chur le haon ábhar gáirsiúil, clúmhillteach nó imeaglach nó aon ábhar a chuirfeadh isteach ar éinne.
o    Nil cead aon eolas  pearsanta a chur , mar shampla uimhir guthain nó griangrafanna,  a bhaineann leo féin nó le héinne eile.
o    Níl cead buaileadh le héinne tar éis aithne a chur orthu ar an Idirlíon amháin.
o    Caithfidh an paiste cead ón mhúinteoir a lorg, roimh ríomhphost a chur le ceangaltán, nó ceann a oscailt le ceangaltán.
Comhrá athsheachadta idirlín
o    Níl cead ag na paistí bealach isteach chuig seomraí comhra, nó foram diospoireachta nó aon  foram cumarsáide lectreonaice nach bhfuil ceadaithe ag an scoil.
o    Má tá cead acu bealach isteach chuig foram , bíonn feitheoireacht i gceist o mhúinteoir.
o    Usáideann na páistí ainmneacha an úsáideora ionas nach mbeidh  feiniúlacht phearsanta nochta.
o    Níl cead buaileadh le héinne tar éis aithne a chur orthu ó chomhrá athsheachadta idirlín amháin.
Suíomh gréasáin scoile
o    Beidh seans ag na daltaí tionscnaimh, ealaín nó obair scoile ar an nGréasán Domhanda.
o    Beidh múinteoir mar comhordaitheoir ar foilseachain na hoibre seo.
o    Beidh comhthéacs oideachasúil  le haon obair ar an suíomh scoile le fógra faoi cóipcheart ag rá nach bhfuil cead aon obair a chóipeáil gan cead  scriofa a fháil.
o    Ní bheidh griangrafanna digiteach, fístéip nó gearrthóga fuaime de phaistí aonair ar an suiomh scoile. Is féidir griangrafanna digiteach, fístéip nó gearrthóga fuaime de ghrúpaí a chur ar an suíomh scoile . B’fheidir go mbeadh pasfhocal ar ghearrthóg físe.
o    Ni bheidh aon eolas pearsanta a bhaineann le páistí ar an suíomh.
o    Is leis an paiste  féin an chóipcheart ar aon obair foilsithe.
Reachtaíocht
Leanann an scoil aon reachtaíocht reatha.
Smachtbhannaí
Má bhíonn aon mí-úsáid Idirlín ,tiocfaidh an Cód Dea Iompar i bhfeidhm, rogha scriofa, pribhléidí a bhaint , agus beidh fionraíocht nó dibirt I gceist I ndroch-chásanna.Is féidir aon gniomhaiochtaí mídleathach a thuairisciú chuig an t-údarás cuí.
Aguisín don Pholasaí Cód iompraíochta do chur chuige inghlactha an Idirlín
Cianfhoghlaim

Appendix to AUP
Remote Learning 2020 2021


Is scoil G Suite sinne anois.  Tá ríomhphost scoile ag gach ball fóirne.Usáidimid an ríomhphost    ainm@gaelscoilmhachan.org anois do ghnó scoile, teachtaireachtaí scoile, fograí agus teangmháíl le tuismitheoirí . Ní ceart é a usáid do gno nach mbaineann leis an scoil.Ní ríomhphost pearsanta é. Is féidir leis an scoil é a bhaint nuair a fhágann an ball fóirne an scoil agus is féidir é a chur a chodladh do tréimhsí saoire freisin.
 
We are a GSuite for Education school. Every staff member has a school email   name@ gaelscoilmhachan.org. This is for school business, emails, messages, announcements and communication with parents. It is not for personal use and can be “slept” or removed if the staff member leaves the school or is on leave.

 
Tá Google Classroom in usáid ó rang a 3 go 6. Cé go bhfuil  cúntas ag na páistí a fhéachann cosúil le ríomhphost , níl na páistí in ann ríomhphost  a chur nó a fháil. Is iad Google Classroom,  Docs and Drive agus Calendar na apps a bheidh ag gach páiste. Is feidir apps eile a chur ar fáil do ranganna más mian leis an múinteoir iad a usáid mar shampla Jamboard.
 
Third to sixth class are using Google Classroom. Although the children appear to have an email address, this account has not email activated, the children can neither receive nor send messages. Classroom, Docs and Drive and Calendar are the apps that all children will be able to use.Other apps for example  Jamboard can be released for children to use if requested by the teacher. Homework, project work and communication can be put on the page.

 
 rang naíonáin go rang a dó ag usáid ClassDojo . Cuireann an múinteoir an leathanach ranga le cheile iad féin agus is féidir obair bhaile , tascanna agus fógraí a chur air .
 
The infants to second class are using ClassDojo. The class page is set up by the class teacher. Homework, tasks and communication can be uploaded to this page.

 
Beidh na páistí ag cleachtadh conas an ardán a usáid agus beidh tascanna éasca curtha suas air. Is féidir tacaiocht a chur suas le haghaidh aon pháiste sa bhaile ag féinisliú de bharr droch riosca, ag fanacht ar torthaí nó tar éis teagmháil a bheith acu le cás.
 
The children will familiarise themselves with the platform they are using in school.  Their teacher will be posting simple assignments and can use the platform to support children at home, those who are at very high risk and those waiting for test results or having close contact with a positive case.
Back to content