fogra bliantiúil maidir le ligean isteach - Gaelscoil Mhachan

Mhachan
Gaelscoil
021-4357688 info@gsmhachan.com
Go to content
fógra bliantiúil maidir le ligean isteach
Gaelscoil Mhachan
 
FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH
 
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2021/2022
 
 
Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais
 
 
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do 2021/2022  ar fáil mar seo a leanas: –
 
Le híoslódáil ag www.gsmhachan.com
 
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig info@gsmhachan.com nó i scríbhinn chuig
 
: Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 
 
 
- Ligean isteach i scoilbhliain  2021/2022
 
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2021/2022
 
Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha
 
         
Tosóidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach ar    
        
18/1/21
            
Stopfaidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach
  
ar  
        
17/2/21
            
Is é an dáta faoina gcuirfear an   cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná     
        
5/3/21
            
Is í an tréimhse nach mór   d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean   isteach laistigh di ná
        
15/3/21
       
 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.
 
 
*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar
 
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2021/2022
 
         
Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar   fáil  sna Naíonáin Shóisearacha   
        40.
Gaelscoil Mhachan
ANNUAL ADMISSION NOTICE
in respect of admissions to the 2021/2022 school year
Admission Policy and Application Form
A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the  2021/2022  is available as follows: –
To download at: www.gsmhachan.com
On request: By emailing info@gsmhachan.com or writing to : Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 Admissions to the 2021/2022  school year
Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Mhachan 2021/2022
The following are the dates applicable for admission to Junior Infants
   
The school will commence accepting  applications for admission on  
     
18/1/21
     
The school shall cease accepting  applications for admission on  
     
17/2/21
     
The date by which applicants will be  notified of the decision on their application is     
     
5/3/21
     
The period within which applicants  must confirm acceptance of an offer of admission is
     
15/3/21
 
Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.
*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn
Number of places being made available in 2021/2022
   
The number of places being made available  in junior infants is
     
40
 
Back to content