fogra rang speisialta - Gaelscoil Mhachan

Mhachan
Gaelscoil
021-4357688 info@gsmhachan.com
Go to content
 
                     FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH
 
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2021/2022
 
 
Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais do Rang Speisialta Uathachas
 
 
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do 2021/2022  ar fáil mar seo a leanas: –
 
Le híoslódáil ag www.gsmhachan.com
 
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig info@gsmhachan.com nó i scríbhinn chuig
 
: Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 
 
 
- Ligean isteach i scoilbhliain  2021/2022
 
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2021/2022
 
Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sa rang Speisialta Uathachas
 
         
Tosóidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach ar    
        
19/5/21
            
Stopfaidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach
  
ar  
        
9/6/21
            
Is é an dáta faoina gcuirfear an   cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná     
        
16/6/21
            
Is í an tréimhse nach mór   d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean   isteach laistigh di ná
        
23/6/21
       
 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.
 
 
*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar
 
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2021/2022
 
         
Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar   fáil  sa rang speisialta Uathachas  
        
6
Admission Policy and Application Form for Special class for ASD opening September 2021
A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the  2021/2022  is available as follows: –
To download at: www.gsmhachan.com
On request: By emailing info@gsmhachan.com or writing to : Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 Admissions to the 2021/2022  school year
Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Mhachan 2021/2022
The following are the dates applicable for admission to Special Class for ASD
   
The school will commence accepting  applications for admission on  
     
19/5/21
     
The school shall cease accepting applications  for admission on  
     
9/6/21
     
The date by which applicants will be notified  of the decision on their application is      
     
16/6/21
     
The period within which applicants must  confirm acceptance of an offer of admission is
     
23/6/21
 
Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.
*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn
Number of places being made available in Special class 2021/2022
   
The number of places being made available in  special class for ASD
     
6
 
Back to content